Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Bártová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kremnická  11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1977
Obchodné meno správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu: Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/200/2017
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/200/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Ivana Bártová, nar.: 29.05.1977, bytom Kremnická 11, 949 01 Nitra v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Nitra pod sp. zn: 31OdK/200/2017, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra Banke, a.s., číslo účtu: 2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Nitra 22.01.2018

ADVO INSOLVENCY, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1