Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lipová 4440 / 3, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu: Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/115/2017 S1214
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/115/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa 22.01.2018 doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, v celkovej prihlásenej sume 22,14 EUR. Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 22.01.2018. 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1