Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Skala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nový Tekov 218, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/2/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/2/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka:  Richard Skala, nar. 29.01.1978, bytom Nový Tekov 218, 935 33 Nový Tekov, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:    e-mail: spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

 

V Nitre dňa 22.01.2018

JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1