Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Šatanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hronská 6, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1988
Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8OdK/2/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom k.s.,, so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu Michaela Šatanková rod. Zelinková, nar. 27.02.1988, trvale bytom Hronská 6, 821 07 Bratislava, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., číslo účtu/IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1