Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bosák, obchodné meno Roman Bosák -
HAPPY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďumbierska 691/1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1968
Obchodné meno správcu: PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33,  Nitra
Sídlo správcu: Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018   S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/6/2018
Druh podania: Iné zverejnenie

Oznam:          Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Roman Bosák, nar. 21.11.1968, bytom Ďumbierska 691/1, 94901 Nitra, obchodné meno: Roman Bosák – HAPPY, IČO:37215558, Tr. A. Hlinka 36, 94901 Nitra, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 31OdK/6/2018-35 zo dňa 15.01.2018, zverejnené v OV č.15/2018 dňa 22.01.2018,  týmto oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra    IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.  JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1