Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 2K/8/2017
Druh podania: Iné zverejnenie

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Tatra banka, a.s. Správca zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: na adrese Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod..

Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0903 46 01 01, e-mail: kostolna@advocatis.sk.

Poučenie: Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1