Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Weberová Jana, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dlhé Hony  1158/3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/33/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Bc. Jana Weberová – 38OdK/33/2017

Nehnuteľný majetok:

POZEMOK:  1.

druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera:  82 m2

číslo LV: 6212

obec: Trenčín

parc. č.:  2237/323

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/8

štát: SR

okres: Trenčín

Hnuteľný majetok:

HNUTEĽNÁ VEC:  2.

popis: Mobilný telefón SAMSUNG

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaný

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  3.

popis: umývačka riadu Whirlpool

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  4.

popis: vysávač Gorenje

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaný

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  5.

popis: mikrovlnka Moulinex

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  6.

popis: chladnička BOSCH

rok výroby:  2003

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

V Považskej Bystrici, 19.01.2018

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1