Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1988
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7K/5/2017
Druh podania: Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: Vladimír Janček, nar.: 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov vyzýva spoluvlastníkov nasledovných nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turčianske Jaseno, na uplatnenie predkupného práva, a to v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto podania:

 

Druh pozemku

Výmera [m2]

Číslo listu
vlastníctva

Číslo parcely

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota [EUR]

LESNE_POZEMKY

44564

560

1120

4/3000

7,13 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

47787

579

1350

4/1500

15,30 €

ORNA_PODA

7003

631

1124

1/6000

0,14 €

ORNA_PODA

48327

631

1322

1/6000

0,97 €

OSTATNE_PLOCHY

345

720

192

89/192000

0,02 €

OSTATNE_PLOCHY

621

720

395

89/192000

0,03 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1048

720

396

89/192000

0,06 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1051

720

397

89/192000

0,06 €

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA

17

720

398

89/192000

0,00 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1184

720

399

89/192000

0,07 €

OSTATNE_PLOCHY

307

720

409

89/192000

0,02 €

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA

182

720

410

89/192000

0,01 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

392

720

428

89/192000

0,02 €

ORNA_PODA

44821

806

1123

4/750

28,70 €

ORNA_PODA

33193

806

1361

4/750

21,25 €

ORNA_PODA

3497

806

1388

4/750

2,24 €

LESNE_POZEMKY

7917

877

1159

1/25

38,02 €

LESNE_POZEMKY

3848

965

1237/2

1/75

6,16 €

LESNE_POZEMKY

8412

965

1273/1

1/75

13,46 €

LESNE_POZEMKY

7596

965

1282/1

1/75

12,16 €

LESNE_POZEMKY

2032

1213

1239

1/150

1,63 €

LESNE_POZEMKY

4291

1213

1272

1/150

3,43 €

LESNE_POZEMKY

3821

1213

1280

1/150

3,06 €

ORNA_PODA

19587

1215

1242

1/750

3,14 €

ORNA_PODA

296161

1239

1321

1/375

94,81 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3461

1295

821

433/960000

0,19 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1543

1295

1111

433/960000

0,08 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

30154

1295

1117

433/960000

1,63 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16129

1295

1133

433/960000

0,87 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

4608

1295

1184

433/960000

0,25 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1871

1295

1223

433/960000

0,10 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1228

1295

1225

433/960000

0,07 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1145

1295

1227

433/960000

0,06 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2015

1295

1231

433/960000

0,11 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3909

1295

1232

433/960000

0,21 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

27978

1295

1245/ 1

433/960000

1,51 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

47308

1295

1245/ 2

433/960000

2,56 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6300

1295

1248

433/960000

0,34 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

23727

1295

1300

433/960000

1,28 €

OSTATNE_PLOCHY

100

1475

1075/ 2

1/6000

0,00 €

ORNA_PODA

3526

2006 (predtým 1475)

1121

1/6000

0,07 €

ORNA_PODA

227862

2006 (predtým 1475)

1259

1/6000

4,56 €

ORNA_PODA

6753

2006 (predtým 1475)

1320

1/6000

0,14 €

ORNA_PODA

2516

2006 (predtým 1475)

1333

1/6000

0,05 €

ORNA_PODA

159634

2006 (predtým 1475)

1418

1/6000

3,19 €

LESNE_POZEMKY

244911

1509

2323

32/500000

1,88 €

ORNA_PODA

1750

1837

1212

1/5

42,02 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2673

1837

1998

1/5

64,18 €

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1146

1837

2198

1/5

27,52 €

ZAHRADY

146

1330

400

89/192000

13,80 €

ZAHRADY

54

1330

401/ 1

89/192000

ORNA_PODA

580

1411

626

1/125

 

 

Podmienky riadneho uplatnenia predkupného práva:

 

Záväzná ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, pričom najneskôr v tento deň musí byť na účet konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave Tatra banka, akciová spoločnosť, IBAN: SK14 1100 0000 0029 3511 3552 pripísaná záloha minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, na odkúpenie ktorého zaslal záujemca záväznú ponuku. Prílohou záväznej ponuky zároveň musí byť fotokópia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť záujemcu, prípadne výpis z obchodného registra alebo iného príslušného registra.

 

Pre úspešné uplatnenie predkupného práva bude okrem vyššie uvedeného rozhodujúca výška kúpnej ceny, pričom v prípade rovnakej ponuky rôznych spoluvlastníkov bude rozhodujúce poradie doručenia uplatnenia predkupného práva v rámci stanovenej lehoty.

 

V prípadne úspechu bude zároveň záujemca povinný znášať poplatky spojené so zmenou zápisu v katastri nehnuteľností.

 

 

 

V Žiline, dňa 22.01.2018

 

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

 

 

 

Pozn.: Z dôvodu veľkého počtu spoluvlastníckych podielov Úpadcu k nehnuteľnostiam evidovaným na rôznych listoch vlastníctva ako aj z dôvodu veľkého počtu podielových spoluvlastníkov týchto nehnuteľností správca ponuku na uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu Úpadcu zverejnil z dôvodu hospodárnosti v Obchodnom vestníku, ako aj na úradnej tabuli obce Turčianske Jaseno a na úradnej tabuli Okresného úradu Martin.

 

V zmysle ustanovenia § 199 ods. 1 ZKR sa ponuka na uplatnenie predkupného práva považuje za doručenú nasledujúci deň po jej zverejnení v Obchodnom vestníku. Od tohto dňa plynie podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností lehota 60 dní na uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu Úpadcu.

 

V prípade, ak si žiaden z podielových spoluvlastníkov v tejto lehote neuplatní u správcu Úpadcu predkupné právo k nehnuteľnostiam, resp. nesplní podmienku uzatvorenia kúpnej zmluvy a podmienku vyplatenia kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel Úpadcu, predkupné právo k nehnuteľnostiam zo zákona zanikne a správca speňaží spoluvlastnícky podiel Úpadcu iným spôsobom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1