Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Školník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záhradná 62/3, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/7/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/7/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Jaroslav Školník, nar. 28.06.1985, bytom Záhradná 62/3, 935 56 Mýtne Ludany (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §  32 ods. 7písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK64 7500 0000 0040 1108 7410, vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Výška kaucie: 350,-€

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a)         bolo podané na predpísanom tlačive a

b)      na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Nitre, dňa 22.01.2018

 

JUDr. Roman Nagy, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1