Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kéryová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Topoľová 40 40, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/233/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/233/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

 

úpadcu

Terézia Kéryová, nar. 29.11.1955, trvalo bytom Topoľová 40, 935 21 Tlmače

JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

značka správcu S 1485

 

Pozemky

LV

Pozemok

Katastrálne územie

Obec

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Štát

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

134

1541/1

Kozárovce

Kozárovce

1541/1

záhrady

391

SR

1/14

700,-

134

1541/2

Kozárovce

Kozárovce

1541/2

Zastavané plochy a nádvoria

409

SR

1/14

700,-

 

Stavby

LV

Stavba

Súpisné číslo

Popis stavby

Katastrálne územie

Obec

Na parcele

Štát

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

134

84

84

Rodinný dom

Kozárovce

Kozárovce

1541/2

SR

1/14

700,-

 

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

Popis

Výrobné číslo

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

Televízor Samsung

 

UE32K5672SU

používaný

1/1

350,- Euro

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1