Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomír Kačina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: M.R.Štefánika 813/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.8.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu: Radlinského  578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/110/2017 S294
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 22OdK/110/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viliam Vaňko, správca dlžníka Drahomír Kačina, nar. 11.8.1976,bytom M.R. Štefánika, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ponúka v III.  ponukovom konaní odplatný prevod majetku úpadcu ( hnuteľné veci)  zapísaný v súpise všeobecnej podstaty ako:

- motorové vozidlo CITROEN JUMPER , typ Z/ZPMR,  ev.č. NM091BL, rok výroby 2005,        súpisová  hodnota 3 000,-Eur.

Súpis všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 202/2017 dňa 23.10.2017

Podmienky ponukového konania:

  1. Vec sa predáva samostatne.
  2. Uchádzači predložia svoje ponuky na adresu správcu: JUDr. Viliam Vaňko, správca, Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny v Eur.
  3. Prihliada sa iba na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu v Slovenskej sporiteľni a..s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142 9948.
  4. Lehota na podanie ponuky ( doručenie správcovi ) je do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom Vestníku.
  5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
  6. Pre ponukové konanie platia príslušné ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze

           a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

 

                                            

                                                   JUDr. Viliam Vaňko

                                                            správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1