Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Kuzmický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nábrežná 4666/3, 940 74 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01  Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/123/2017
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31Odk/123/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Marek Kuzmický, nar. 06.06.1973, bytom Nábrežná 4666/3,940 74 Nové Zámky, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa 22.01.2018 do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 15,16 pohľadávky veriteľa:

- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, v celkovej výške 4 983,81EUR.

 

V Nových Zámkoch dňa  22.01.2018

JUDr. Zuzana Szabóová správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1