Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Školník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záhradná 62/3, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/7/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/7/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Jaroslav Školník, nar.: 28.06.1985, bytom Záhradná 62/3, 935 56 Mýtne Ludany, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.

V Nitre dňa 22.01.2018

 

JUDr. Roman Nagy, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1