Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Windisch Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ď. Langsfelda  6, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/132/2017 S672
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/132/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Výťažok zo speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

osobné motorové vozidlo Cintroen XANTIA, ŠPZ:MT317DT

600.00

 

 

 

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

osobné motorové vozidlo Citroen XANTIA, ŠPZ:MT581CT

60.00

 

 

 

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

osobné motorové vozidlo Fiat STILO, ŠPZ: MT225DV

50.00

 

 

 

Nie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1