Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:  Andrea Murzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stred  143, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu: Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2017 S1302
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/107/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Andrea Murzová, nar.: 13.09.1978, bytom: Stred 143, 023 54 Turzovka v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal dňa 22.01.2018 pod č. 7/I do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Intrum Justitia Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154  v prihlásenej sume pohľadávky 5 393,34 EUR.

V Žiline dňa 22.01.2018

JUDr. Mária Cabadajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1