Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Ostrý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hurbanova 3466 / 11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1971
Obchodné meno správcu: KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu: Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/88/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/88/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku dlžníka podľa § 167p ods. 1 ZKR

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 6Odk/88/2017 zo dňa 09.10.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku 199/2017 vydanom dňa 18.10.2017 pod č. K032569, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka František Ostrý, nar. 24.06.1971, trvale bytom Hurbanova 11, 902 01 Pezinok (ďalej len „Úpadca“) a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704 (ďalej len „Správca“).

 

Správca týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu, pričom speňažovaný majetok tvorí nasledovná hnuteľná vec:

Majetok - motorové vozidlo Škoda Felicia Combi - je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 240/2017 dňa 18.12.2017, K045617 a vedený pod súpisovým číslom 1 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.“, (ďalej len ako „Majetok“).

Motorové vozidlo je značne opotrebované, skorodované a nepojazdné.

Majetok sa nachádza u Úpadcu.

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie František Ostrý - motorové vozidlo“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,

 1. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane ponúknutia ceny za Majetok predstavujúcej najmenej 200 Eur)

alebo

 1. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto ponukové konanie (viď nižšie),

alebo

 1. ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

 1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra,
 2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „motorové vozidlo“ s odkazom na oznámenie o príslušnom kole ponukového konania),
 3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Majetok,
 4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,  IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

 

 • Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
 • V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
 • V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku ponukového konania určí Správca.
 • Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku.
 • Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
 • V prípade, že víťazný záujemca v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
 • Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
 • Prevod vlastníctva Majetku na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, pričom kupujúci nadobudne Majetok  „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 22.01.2018

KRIVANKON k.s.

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1