Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľká Strana 102, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu: Hornozoborská  1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2018 S 1841
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/1/2018
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája 2000.

 

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000.

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: (ďalej len „Dlžník“)- Ivana Tarkayová, nar.: 25.08.1987, bytom Veľká Strana 102, 951 76 Choča, č.k. 32OdK/1/2018 , Vám oznamujem, že uznesením 32OdK/1/2018-28 Okresného súdu Nitra zo dňa 16.01.2018 bol vyhlásený konkurz Dlžníka.

 

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra No. 32OdK/1/2018-28 dated 16th of January 2018 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – : Ivana Tarkayová, nar.: 25.08.1987, bytom Veľká Strana 102, 951 76 Choča, č.k. 32OdK/1/2018

Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018.

 

This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 15/2018 on 22.01.2018.

 

 V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu konania 32OdK/1/2018 a v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Viliam Kolenčík, správca, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

 

 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning

with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Nitra ( District Court Nitra) Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32OdK/1/2018 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Viliam Kolenčík, správca, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra, Slovak republic. Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

 

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

 

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.

 

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 125 of the BRA.

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.

 

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

 

Mgr. Viliam Kolenčík, správca

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1