Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľká Strana 102, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu: Hornozoborská  1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2018 S 1841
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/1/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie

 

 

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivana Tarkayová, nar.: 25.08.1987, bytom Veľká Strana 102, 951 76 Choča,  č.k. 32OdK/1/2018, (ďalej len „dlžník“) týmto

 

oznamuje

 

veriteľom konkurzného konania sp. zn. 32OdK/1/2018 vedenom na Okresnom súde Nitra, podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov(ďalej len ZKR),  bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

 

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v banke Slovenská Sporiteľňa,  IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou

prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1