Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľká Strana 102, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu: Hornozoborská  1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2018 S 1841
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/1/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Ivana Tarkayová, so sídlom kancelárie správcu: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 32Odk/1/2018, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: viliam.kolencik.@gmail.com  

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1