Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiššová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Javorová 3073 / 14, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu: Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/79/2017 S1340
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/79/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01  Martin, správca dlžníka: Barbora Kiššová, nar.  02.02.1982, bytom Javorová 14, 010 07  Žilina, (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ  a preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 2 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu.  Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

V Martine dňa 22.01.2018

Ing. Elena Fioleková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1