Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Lenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malá Kráľová 174 / 100, 951 32 Horná Kráľová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1970
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/56/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/56/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Trnava 917 01, Vajanského 7673/40, IČO: 45 028 311, správca úpadcu: Róbert Lenický, nar. 09.03.1970, Malá Kráľová č. 174, Horná Kráľová 951 32 týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že nakoľko konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa konkurz na majetok Róbert Lenický, nar. 09.03.1970, Malá Kráľová č. 174, Horná Kráľová 951 32,

k o n č í.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

SKP, k.s., správca Róbert Lenický

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1