Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Blažej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Golianova 561/48, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/105/2017 s 1413
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/105/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková,  správca dlžníka  Ján Blažej,  narodený 24.03.1983, bytom Golaánova 561/48, 949 01 Nitra týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.07.2017 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 05.12.2017, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  v platnom znení dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Ing. Mária Budniková,  správca dlžníka  Ján Blažej po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Blažej,  narodený  24.03.1983, bytom   Golianova 561/48 , 949 01 Nitra končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Blažej,  narodený  24.03.1983, bytom Golianova 561/48, 949 01 Nitra, v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení  zrušuje.

V Nitre dňa 22.01.2018                                                     Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1