Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 4K/15/2016
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia Súpisu majetku oddelenej podstaty - zásoby

 

Na základe záväzného pokynu záložného veriteľa VÚB a.s., zo dňa 08.11.2017 v zmysle § 83 ods.1 písm. b) ZKR, boli zásoby úpadcu (Súpis oddelenej podstaty súpisových zložiek 1.-7039. hnuteľné veci – zásoby, zverejnený v Obchodnom vestníku č.184/2016 dňa 26.09.2016) odpredané cestou dražobnej spoločnosti v online aukcii a vianočnom bazáre.

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Karol Kovár

                                                                                  Správca konkurznej podstaty úpadcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1