Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: I. Houdeka  1941/49, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu: M. R. Štefánika  25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/166/2017-S1673
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 8OdK/166/2017
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní   - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny

Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „

„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „

„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „

„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „

„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „

„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „

„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „

„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „

„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „

„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „

„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“

„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „

„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“

„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „

„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „

„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „

„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „

„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „

„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.

Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a member state other than the state of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that other state. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the state of the opening of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the state of the opening of proceedings.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka  Miroslav Remeň,  nar.  8. 4. 1977, bytom I. Houdeka, 1941/49, 034 01  Ružomberok , ďalej len „ dlžník “, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina,  sp. zn . 8OdK/166/2017 zo dňa  2. 1.  2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

In compliance with Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings as a bankruptcy trustee of Miroslav Remeň, date of birth 8. 4. 1977, domicile I. Houdeka 1941/49, 034 01  Ružomberok  , hereinafter referred to as ,, the Bankrupt “, we are obliged to provide you with information about bankruptcy being declared on the Bankrupts estate on 2nd of January  2018 by the resolution of the District Court Žilina, No. 8OdK/166/2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa  9. 1. 2018 . Dňom 10. 1. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution issued by District Court Žilina was published on 9th of January 2018. Bankruptcy was declared on  10th of  January 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself  are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou  aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva  mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné  na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (  § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of  transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10  BRA ) .

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).

7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo  elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská  republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee -  Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , offices M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin ,Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of  person witch is  authorized for submission of electronic filling. In  one  counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Žilina (District Court Žilina) , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať  hlasovacie  právo . Právo  na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

8. If the  creditor delivers the application later to the trustee , the application  shall be  taken into consideration, but the  creditor  cannot  exercise  the right to  vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne  účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk a musí  obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada.  Základnými náležitosťami prihlášky sú:   a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,   b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,  f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods.  2 ZKR).

11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

12. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu  Európskou  centrálnou bankou  alebo  Národnou bankou Slovenska. Ak  je  pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný  výmenný kurz  Európska  centrálna banka ani  Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

13. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is  alleged in currency , whose reference exchange  rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the  accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts  the claim  in the accountancy , in which extent , or possible reasons , why he  does  not accounts the claim  in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

15. Veriteľ,  ktorý  nemá na území  Slovenskej republiky  bydlisko  alebo  sídlo alebo  organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

15. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

17. Tento oznam sa  vzťahuje na veriteľov,  ktorí majú trvalé bydlisko  alebo  registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th of May 2015.

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.

správca dlžníka /trustee of the bankrupt

JUDr. Alena Feťková, komplementár/  unlimited partner

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1