Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Hengerics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okružná cesta 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jozef   Kulich
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/12/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Kulich, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1351, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky ako konkurzný správca dlžníka: Attila Hengerics, nar. 16.07.1984, bytom Komárno, Okružná cesta č. 28, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na  Okresnom súde Nitra pod spisovou značkou 27OdK/12/2018, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení  a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do  správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 27OdK/12/2018 S1351 v kancelárii správcu: Ing. Jozef Kulich, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0903 427 890 alebo e-mailom na kulichj@mail.t-com.sk .

V Nových Zámkoch dňa 22.01.2018

Ing. Jozef Kulich, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1