Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jánošíkovo 1577/13, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jozef   Kulich
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/160/2017 S1351
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/160/2017
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Denisa Kissová, nar. 27.12.1987, bytom Jánošíkovo 1577/13, 941 10 Tvrdošovce, v zmysle  ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku patriaceho do oddelenej podstaty.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka   v súlade s ustanovením  § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vychádzajúc zo zoznamu majetku a z vyjadrení dlžníka na osobnom stretnutí dňa 08.01.2018, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Nových Zámkoch dňa 22.01.2018

Ing. Jozef Kulich, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1