Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Havír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SNP 5 / 1465, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 364 171
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/189/2017 S485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/189/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze  dlžníka Jaroslav Havír, nar. 6.7.1977, SNP 1465/5 Bojnice 972 01,  na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku,  informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

V Považskej Bystrici, 19.01.2018

           

                                                                                             JUDr. Alojz Žitník

                                                                                                         Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1