Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zalúbel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vážska 620, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu: Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/70/2017 S1663
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/70/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Ladislav Zalúbel, nar. 19.06.1986, trvale bytom Vážska č. 620, 925 71 Trnovec nad Váhom, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Zalúbel, s miestom podnikania Vážska č. 620, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 434 680 80 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.06.2016, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, prihlásená prihláškou v celkovej sume 19 908,22 EUR, doručenou správcovi dňa 19.01.2018 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

V Šamoríne, dňa 22.01.2018

JUDr. Nikoleta Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1