Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Anda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Maková 121/12, 925 21 Malá Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. et Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu: Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25Odk/85/2017 S1869
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25Odk/85/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. et Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Peter Anda, nar. 03.04.1971, bytom Maková 121/12, 925 21 Malá Mača, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/85/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Šali, dňa 22.01.2018

Mgr. et Mgr. Radoslav Baran, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1