Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Šubínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Líščie údolie 62, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/84/2017 S1357
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 37OdK/84/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Eva Šubínová, nar. 17.01.1948, bytom Líščie údolie 62, 841 04 Bratislava, občan SR týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania

Predmetom verejného ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny majetku úpadcu.

Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej  podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 235/2017 zo dňa 11.12.2017, a to pod súpisovou položkou č. 3 nasledovne:

3. hnuteľná vec: osobný automobil značky JEEP CHEROKEE 4.0, rok výroby 1995, VIN 1J4GZ78S1PC597214, AC kombi, kategória M1, farba červená,  súpisová hodnota 500,- €

 

II. Záväzná ponuka

Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.

Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti) a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.

Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa nestanovuje, avšak prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.

Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu:

banka: Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2910635362/1100

IBAN: SK9211000000002910635362

variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným záujemcom - meno, priezvisko (obchodné meno) a nasledujúci text: "37OdK/84/2017 S1357 – záloha“

 

III. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť uvedený nasledujúci text: "37OdK/84/2017 S1357 - konkurz na majetok úpadcu Ing. Eva Šubínová – ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku.

 

IV. Vyhodnotenie súťaže

Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu.

Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka zo súťaže vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného zamestnanca.

 

V. Skončenie súťaže

Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.

 

VI. Ostatné podmienky

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.

 

VII. Kontakty

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk. Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.

 

JUDr. Oľga Karásková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1