Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčírová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Záhumní 262/19, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1972
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Sídlo správcu: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/10/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25OdK/10/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, Trnava, IČO: 44 915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Denisa Krajčírová, nar. 13.09.1972, Na Záhumní 262/19, Pata, (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.

I. Predmet predaja:

Hnuteľná vec:

Popis

ks

Výrobné číslo

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel

Stav

Zlatá retiazka

1

neznáme

neznámy

1/1

 

opotrebovaná

Notebook ASUS K53E-SX173V

1

SKSK53E-SX173V

2011

1/1

nefunkčný

(ďalej ako „Predmet speňaženia“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017, resp. 235/2017 zo dňa 11.12.2017

II. Súťažné podmienky:

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.

2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia

3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia

4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu, resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.

5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.

6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.

7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, správca nebude prihliadať.

9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom komunikovať.

10. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ DENISA KRAJČÍROVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava.

 

III. Lehota na doručenie ponúk: 

Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk

Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK3009000000000435161057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:163, Poznámka: PK Denisa Krajčírová, v lehote na predkladanie ponúk.

Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.

Bližšie informácie o predmete speňažovania, najmä fotografie, ktoré sú správcovi dostupné sa nachádzajú tu:

https://ulozto.sk/!0iyoJkeGliCJ/informacie-k-predmetu-ponukoveho-konania-denisa-krajcirova-pdf

Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti o ďalšie informácie nereagovať.

 

SKP, k.s. správca dlžníka Denisa Krajčírová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1