Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdán Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: T. Vansovej 5105 / 20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu: Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/1/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/1/2018
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník vyhlásil, že nevlastní žiadny nehnuteľný majetok.

Dlžník vyhlásil, že vlastní hnuteľný majetok a to  TV Sharp, rok výroby: cca  2005- 2006 (poškodený, nefunkčný bez reálnej hodnoty).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1