Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdán Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: T. Vansovej 5105 / 20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu: Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/1/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/1/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Patrik Bogdán, narodený dňa 11.03.1969, bytom: T.Vansovej 20, 940 02 Nové Zámky, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert Hipp – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1