Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdán Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: T. Vansovej 5105 / 20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu: Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/1/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/1/2018
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva  na  prihlásenie  pohľadávky  zahraničným  veriteľom  v súlade podľa článku 54 EP a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní,  ako  správca  úpadcu: Patrik Bogdán, narodený dňa 11.03.1969, bytom: T.Vansovej 20, 940 02 Nové Zámky, Vám oznamujem, že  uznesením Okresného súdu Nitra 31OdK/1/2018 zo dňa 15.1.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto  uznesenie  Okresného  súdu  Nitra  bolo  publikované  v Obchodnom  vestníku  č.  15/2018  dňa  22.01.2018.  Dňom 23.1.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote  45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky na adresu: JUDr. Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 31OdK/1/2018 S 1487. Prihláška musí  byť  podaná  na  predpísanom  tlačive.  V prihláške  sa  vždy  uvedie  meno,  priezvisko  a bydlisko  alebo  názov a sídlo  veriteľa  a dlžníka,  právny  dôvod  vzniku  pohľadávky,  poradie  uspokojenia  pohľadávky  a suma  pohľadávky s rozdelením  na  istinu  a  príslušenstvo  a príslušenstvo  s rozdelením  podľa  právneho  dôvodu  vzniku;  prihláška  musí byť  datovaná  a  podpísaná  veriteľom.  Rovnakým  spôsobom  uplatňujú  svoje  pohľadávky  aj  veritelia  pohľadávok, ktorých  vznik  je  viazaný  na  splnenie  podmienky,  pričom  sa  uvedie  podmienka,  od  ktorej závisí  vznik  pohľadávky, a aj  veritelia  pohľadávok  zabezpečených  vecným  právom, ktorí  v samostatnej  prihláške  uvedú  druh,  poradie, a právny  dôvod  vzniku  vecného  práva  spolu  s určením  majetku,  ktorým  je  zabezpečená  a sumu,  do  ktorej  je zabezpečená.  Pohľadávka  sa  uplatňuje  v mene  euro.  K prihláške  sa  pripájajú  listiny  preukazujúce  údaje  uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak  veriteľ  nemá  na  území  Slovenskej  republiky  bydlisko  alebo  sídlo  alebo  organizačnú  zložku  podniku,  v  prihláške je  povinný  uviesť  zástupcu  na  doručovanie  písomností,  ktorý  má  bydlisko  alebo  sídlo  na  území  Slovenskej republiky.  Ak  sa  prihlasuje  nepeňažná  pohľadávka,  k  prihláške  sa  pripojí  ja  znalecký  posudok  určujúci  hodnotu nepeňažnej  pohľadávky.  Vzor  tlačiva  prihlášky  je  k dispozícii  na  internetovej  stránke  www.justiceg.gov.sk.  Pri prihlasovaní  prihlášok  veriteľov,  ktorí  majú  zvyčajné  miesto  pobytu,  trvalé  bydlisko  alebo  registrované  sídlo  v iných členských  štátoch  Európskej  únie  ako  v Slovenskej  republike  sa  postupuje  v súlade  s Nariadením  Rady  (ES)  č. 2015/848  z 20.mája  2015  o konkurznom  konaní.  Na  prihlášky,  ktoré  nebudú  spĺňať  zákonom  stanovené podmienky,  nebudú  podpísané  a  datované  sa  v konkurznom  konaní  neprihliada.  Neprihlásené  zabezpečovacie právo  uplynutím  lehoty  na  prihlasovanie  pohľadávok  zanikne.  Správca  ani  súd  nie  sú  povinní  vyzvať  veriteľa  na doplnenie  alebo  opravu  neúplnej  alebo  nesprávnej  prihlášky.  Veriteľ  zodpovedá  za  správnosť  údajov  uvedených v prihláške podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim  for foreign creditors  according to the Council  Regulation (EC) No.  2015/848 of 20th  May 2015. Patrik Bogdán, narodený dňa 11.03.1969, bytom: T.Vansovej 20, 940 02 Nové Zámky. This  resolution  of  the  District  Court  Nitra  was  published  in  Commercial  Bulletin no. 15/2018 on  22.01.2018  Bankruptcy was  declared on  23.01.2018. According  to the  Act No.  7/2005  Coll. Bankruptcy  and  Restructuralization  Act  (hereinafteronly  „the  BRA“)  the  creditors  of the  debtor  have  to  lodge  their claims  in  a time  period  of  45  days  original to  the  bankruptcy  trustee  to  the  adress:  JUDr. Róbert Hipp,  ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra,  Slovenská republika, to  the No. 31OdK/1/2018 S1487. The  application must  be lodged  on the  prescribed form.  The  application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and  of  the  debtor,  the  legal  cause  of  the  claim,  ranking  of  the  satisfaciton  of  the  claim  from  the  creditor  and  of  the debtor, the legal casue of  the claim, ranking of the  satisfaction of the claim from  the debtor´s estate and the  amount of  the  principal  and  the  interests,  the  legal  cause  of  teh  insterests;  the  application  of  claim  has  to  be  dated  and signed.  Creditors  whose  claims  depen  on  the  fulfillment  of  certain  conditions  lodge  their  claims  in  the  same  way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is  tied.  The  claim  has to  be  lodged  in  currency  named  as  EUR.  Documents  proving  the  information  provided  in  the applicaton  of  claim  have  to  be  anclosed  to  the  application  of  claim.  A creditor  who  is  the  accounting  entity  in  the application  form  inclue  a statement  indicating  whether  a claim  is  recorded  in  the  accounts  of  the  extent  or  the reasons  why  the  claim  does  not  in  the  account  books.  In  case  the  creditor  does  not  have  a seat  or  an  address  or a branch  office  in  the  Saovak  Republic  a representative  with  an  adress  or  a seat  in  the  Slovak  Republic  has  to  be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual  residence,  domicile  or  registered  office  in  another  EU  Member  State  than  the  Slovak  Republic  must proceed  according  the  Council  Regulation  No.  2015/848  on  insolvency  proceedings. Any  application  of  claims  that will  not  fulfill  the  requirements  stated  by  the  law  or  will  be  not  signed  or  dated  or  an  expert  opinion  (in  case  of non-financial  claim)  will  not  be  attached  to  the  applicaton  of  claim  or  lodgement  of  claim  which  will  not  be  delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the  application  period  elapses.  The  trustee  or  the  court  do  not  have  the  duty  to  notify  the  creditor  to  amend  or  to correct  the  incorrect  or  the  incomplete  lodgment  of  claim.The  creditor  is  responsible  for  the  legitimacy  of  his registration according of the BRA.

JUDr. Róbert Hipp, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1