Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Pajerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vysoká nad Kysucou  568, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu: M. Pišúta  936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/111/2017
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/111/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:

Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1OdK/111/2017-24 zo dňa 18.10.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 204/2017 dňa 25.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Renáta Pajerová,  nar. 17.07.1966, bytom Vysoká nad Kysucou 568, 023 55 Vysoká nad Kysucou (ďalej aj "dlžník") a zároveň  týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj "správca").

Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.1.2018

JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1