Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Gedayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Roľnícka 572 / 22, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1966
Obchodné meno správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/132/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/132/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Renáta Gedayová, nar. 13.01.1966, bytom Nitra- Dolné Krškany, Roľnícka č. 572/22, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.

V Nitre, 08.01.2018

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1