Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kulina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lesná   591/46, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/113/2017 S1304
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/113/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Martin Kulina, nar. 12.06.1983, bytom Lesná 591/46, 010 04  Žilina v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 22.01.2018 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Radovan Birka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1