Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin  Kováčik
Sídlo správcu: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/62/2017 S672
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/62/2017
Druh podania: Iné zverejnenie

Ako správca dlžníka Dušan Zubaj, nar. 31.7.1976 bytom Múrna 890, 032 61 týmto oznamujem, že oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zverejnené dňa 09.01.2018 pod číslom 6/2018 K 001670 nie je správne a opravujem jeho znenie na správne nasledovne:

Ako správca dlžníka Dušan Zubaj, nar. 31.7.1976 bytom Múrna 890, 032 61 týmto oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:

- veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o., so sídlom Špitálska 61, Bratislava, IČO: 45 730 008, ktorá bola prihlásená zabezpečenou prihláškou pohľadávok zo dňa 12.1.2018, doručenou dňa 22.1.2018 a bola prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze aa reštrukturalizácii.

 

JUDr. Martin Kováčik

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1