Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Novozámocká 790/1, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1967
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Sídlo správcu: Laurinská  3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/7/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Helena Kováčová, nar. 16.03.1967, trvale bytom Novozámocká č. 790/1, 941 06 Komjatice, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1