Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Novozámocká 790/1, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1967
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Sídlo správcu: Laurinská  3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/7/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Helena Kováčová, nar. 16.03.1967, trvale bytom Novozámocká č. 790/1, 941 06 Komjatice, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.

LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1