Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Krížová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jaseňová 3224/32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/133/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Monika Krížová, nar. 7.4.1972, bytom Jaseňová 3224/32, 010 07 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Monika Krížová, s miestom podnikania Jaseňová 3224/32, 010 07 Žilina, IČO: 37496778, sp. zn. 3OdK/133/2017, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1