Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenka Sirotiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/85/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Ing. Zdenka Sirotiaková, nar. 25.05.2017, bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra , týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 Eur pre účinné popretie pohľadávky veriteľom. Kauciu možno skladať na bankový účet vedený v Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK23 1111 0000 0010 3812 9007, a to len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Marián Dobiš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1