Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27K/5/2016
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:    Kompletný výpis z evidencie pohľadávok proti podstate v konkurznej veci vedenej pod sp.zn. 27K/5/2016 k zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku

              Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

 

Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom 935 22 Kozárovce č. 247, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27K/5/2016, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty a z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.

 

Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

 

 

Poučenie:

Veriteľský výbor, nezabezpečení veritelia a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

 

Mgr. Marek Piršel - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1