Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Petrek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Novomeského 1322/14, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/12/2013 S1427
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 29K/12/2013
Druh podania: Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 29K/12/2013-131 zo dňa 17.07.2013, ktoré bolo uverejnené v obchodnom vestníku OV 140/2013 dňa 23.07.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Petrek - STAVEX, Novomeského 1322/14, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 479 881 a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu. Uznesením zo dňa 22.07.2016, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 145/2016 dňa 28.07.2016 bol tento konkurz uznaný za malý.

Konajúci správca týmto oznamuje, že mu bolo v predchádzajúcom období doručené vyjadrenie k trhovej hodnote garáže so súp. č. 3643 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3800, nachádzajúcej sa v k. ú. Bánovce nad Bebravou, zapísanej na LV č. 2740, vedenom Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor. Vyjadrenie k trhovej hodnote bolo vyhotovené Ing. Vladislavom Pražmom zo Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov zo dňa 08.01.2018, v zmysle ktorého je hodnota predmetnej garáže 1.200,00 Eur.

V nadväznosti na uvedené správca týmto mení hodnotu predmetnej súpisovej zložky - garáže so súp. č. 3643 zo sumy 6.500,00 Eur, ktorú určil na základe odhadu a bola uverejnená v Obchodnom vestníku pod OV č. 182/2013 zo dňa 20.09.2013, na sumu vo výške 1.200,00 Eur.

 

 

                                                                                                                           JUDr. Otto Markech, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1