Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holáková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Železničný uzol  1854/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/179/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 22OdK/179/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok:

 

 

 

 

 

 

Súp.č.

Popis majetku

Podstata

Súpisová hodn.

Dôvod zápisu

Deň zápisu

Kde sa vec nachádza

1.

Mobilný telefón Alcatel

všeobecná

10,00 €

vlastníctvo úpadcu

6.12.2017

Nové Mesto nad Váhom

 

Nehnuteľný majetok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súp.č.

Popis majetku

Kat. územie

Číslo LV

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Podiel

Podstata

Súpisová hodn.

Dôvod zápisu

Deň zápisu

Kde sa vec nachádza

2.

Pozemok

Makov

1195

5505

orná pôda

861

1/1

všeobecná

1 291,50 €

§ 167h, ods. 1

15.1.2018

Makov

 Ing. Beata Krausová, správca S1180

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1