Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu: Imrich Šimulák
Sídlo správcu: ul. Slobody  43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2018/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/2/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody 43  v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu : ul. Slobody 43, 022 01  Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.

V Čadci dňa 19.01.2018

Imrich Šimulák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1