Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu: Imrich Šimulák
Sídlo správcu: ul. Slobody  43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/2/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434  ,  Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.

V Čadci dňa 19.01.2018

Imrich Šimulák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1