Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005378
Spisová značka: 8OdK/5/2018

Okresný súd  Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Riha, nar. 22.03.1950, Dúbrava 182, 032 12
Dúbrava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol

I. Konanie  zastavuje.

II. V r a c i a  Centru právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu v sume 500 eur.

      III. U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila Centru
právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova
2, 031 01 Liptovský Mikuláš, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený na účet Okre
Poučenie:

Proti tomuto  uzneseniu  možno  podať  odvolanie  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné
spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 18.1.2018
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1