Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005375
Spisová značka: 4NcKR/5/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Jordán Habľák, nar.16.02.1970, bytom  Bučina 844,
029 57 Oravská Lesná, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01
Martin, takto
rozhodol
Dlžníka:  Jordán Habľák, nar.16.02.1970, bytom  Bučina 844, 029 57 Oravská Lesná, oddlžuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 18.1.2018
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1