Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005374
Spisová značka: 4K/22/2015

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817,
022 01 Čadca, IČO: 36 411 124, začatého na základe návrhu navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.  V y h l a s u j e  konkurz na majetok dlžníka: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom
Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411 124.

II.  U s t a n o v u j e  do funkcie správcu: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom
kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, S1472.

III.  Vyzýva   veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v
jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
4K/22/2015. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však
môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení
vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR
ww.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť
listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred
vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné,
vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo
pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku.
Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku,
zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec
za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo
uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu
na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína
plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá
veta ZKR).

IV. Správca  je povinný   bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

V. Účastníkov konkurzného konania   poučuje, že z dôvodov podľa § 49
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní  možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak
o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

VI.  Návrh obchodnej spoločnosti  STAVOSPOL, spol. s r.o., so sídlom Jašík
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní  odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.02.2017). Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Proti VI. výroku tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné. (§ 357 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 18.1.2018
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1